آخرین اخبار

شرایط پذیرش و راهنمای تدوین مقالات

اهداف فصلنامه تحلیلی پژوهشی پژوهش ها و سیاست های توسعه پایدار

۱- اشاعه و نشر یافته های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی مرتبط با اقتصاد، حسابداری و مدیریت و تلاش جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی استان.

۲- فراهم نمودن زمینه تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی استان در زمینه مسائل راهبردی علم اقتصاد .

۳- بسترسازی پژوهشی جهت ارتقاء سطح دانش علمی مدیران، کارشناسان، دانشجویان، صاحبنظران و پژوهشگران استان.

۴- ارتقای سطح مطالعات و پژوهش های کاربردی اقتصادی در زمینه موضوعات مورد نیاز استان.

 

شرایط پذیرش مقاله ها و نحوه ارسال آن

 ۱- در مقاله از آخرین آمارها و اطلاعات که متناسب با عنوان مقاله باشد، استفاده شود.

۲-  مقاله در سایر نشریات داخلی و خارجی چاپ نشده باشد.

۳- تعداد صفحات مقالات ۱۵-۲۵ صفحه بیشتر نباشد.

۴- فرمول ها، جداول، نمودارها عکس نباشد همچنین فرمول ها در نرم افزار تایپ شود.

۵- مقالات از طریق سایت فصلنامه به نشانی الکترونیکی www.skeq.ir  و یا به ایمیل فصلنامه به آدرس dabir@skeq.ir ارسال گردد.

راهنمای تدوین مقالات

 • مقالات حتی الامکان دارای بخشهای چکیده، مقدمه، پیشینه و ادبیات موضوع، روش تحقیق، تجزیه و تحلیل داده ها و یا برازش مدل، نتیجه گیری و پیشنهادات و در نهایت منابع و مآخذ باشد.
 • در پانوشت اولین صفحه مقاله (صفحه عنوان و چکیده) تحصیلات، سمت علمی، دانشگاه محل تحصیل و آدرس ایمیل نگارندگان قید گردد.
 • متن فارسی مقاله قلم Mitra فونت ۱۳ در برنامه word 2010 تایپ شود. معادلات و نماد متغیرها و زیرنویس‌های انگلیسی با قلم Times New Roman غیر ایتالیک و با فونت ۱۱ و زیر نویس های انگلیسی با قلم Times new Roman ,  و با فونت ۱۰ تایپ شود.
 • تهیه چکیده با حداکثر ۳۰۰ کلمه به زبان فارسی و انگلیسی به همراه حداکثر ۵ واژه کلیدی.
 • تعیین طبقه‌بندی JEL پیش از کلید واژه فارسی و انگلیسی.
 • عنوان‌ها و زیر نویس‌ها کوتاه باشند و منابع در صفحه مستقل و در انتهای مقاله ذکر شوند.
 • مأخذ داده‌ها به‌طور دقیق بیان گردد و در صورت نیاز داوران یک نسخه از آن به دفتر مجله ارسال گردد.
 • فرمول‌ها و معادلات مقاله به صورت پیاپی در سمت راست به فارسی شماره‌گذاری شوند.
 • ذکر معادل انگلیسی واژه‌های تخصصی مورد استفاده در مقاله در پانوشت همان صفحه ارائه شود.
 • ضرورت دارد فایل جداول و نمودارها به گونه‌ای ارائه شوند تا امکان اصلاحات جزئی و تغییر اندازه آن امکان پذیر باشد. یادآوری می‌شود جداول وسط چین، فارسی و دارای عنوان و مأخذ باشند. مقیاس‌ها در بالای جدول و در سمت چپ آن قید شود. در صورت تنوع مقیاس‌ها، پیشنهاد می‌شود هریک از آنها در بالای ستون مربوطه ذکر شود. علاوه بر این، عنوان نمودارها در زیر آنها قید شود و واحدها مشخص باشند.
 • اعداد داخل جداول فارسی (قلم BMitra10) باشد و برای ارقام اعشاری از ممیز استفاده شود.
 • مقالات ارسالی حتماً دارای چکیده انگلیسی باشد.
 • منابع مقاله اعم از کتاب یا مقاله، به ترتیب الفبایی بر حسب نام خانوادگی نویسندگان مطابق با نمونه های ذیل تنظیم شود:

– نمونه کتاب:

شاکری، عباس (۱۳۸۷)، اقتصاد کلان نظریه ها و سیاست ها، تهران: انتشارات پارس نویسا، چاپ ۱٫

– نمونه مقاله:

طیبی، سید کمیل و گوگردچیان، احمد (۱۳۸۵)، “بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع پتروشیمی ایران به روش داده های تابلویی”، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره ۲۶، صص ۲۰۳- ۱۸۱ .

– نمونه مجموعه مقاله:

رضایی، ابراهیم و رضایی، محمد قاسم (۱۳۸۹)، “نگرشی بر اثرات نوسانات اقتصادی بر درآمد های مالیاتی: شواهدی جهت بسط پایه های مالیاتی مصرف – محور  در ایران”، مجموعه مقالات چهارمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، تهران: سازمان امور مالیاتی کشور.

– نمونه انگلیسی کتاب:

Leontief, Wassily(1966), Input Output Economics, New York,Oxford University Press.

– نمونه انگلیسی مجموعه مقاله:

Diamond,‌ Peter‌ A. (‌۲۰۰۰) “Administrative ‌Costs‌ and‌ Equilibrium‌ Charges‌ with‌ Individual‌ Accounts”, in Administrative‌ Costs‌ and‌ Social‌ Security‌ Privatization‌ John‌ Shaven‌ed, ‌Chicago:‌University‌ of‌ Chicago ‌Press, Chapter 4.

– نمونه انگلیسی مقاله در مجله

Aizenman, Joshua, And Yothin Jinjarak (2005), “The Collection Efficiency Of The Value Added Tax : Theory and  International Evidence”, The Journal of International Trade & Economic Development, Vol. 17, No. 3, PP. 391-410.