آخرین اخبار

الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری ایران

الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری ایران (مجموعه معادلات الگوی تعدیل شده،شبیه سازی درون نمونه ای و پیش بینی)

نویسنده:دکتر محمد نوفرستیناشر اصلی:معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

دانلود فایل