آخرین اخبار

ارائه نتایج طرح پژوهشی اولویت بندی بخشهای مختلف اقتصادی استان خراسان جنوبی توسط مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان در جلسه کارگروه امور اقتصادی

Picture 302

مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان در جلسه کارگروه امور اقتصادی نتایج طرح مطالعاتی اولویت بندی بخشهای اقتصادی استان خراسان جنوبی را که در کارگروه پژوهش استانداری مصوب وتوسط اداره کل امور اقتصادی ودارایی اجرا شده را ارائه نمود. وی با اشاره به تازه تاسیس بودن استان؛ شناخت دقیق و علمی بخش دارای مزیت و اولویت برای سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی را حائز اهمیت دانسته و گفت : عدم مطالعه در این زمینه و در نتیجه نبود شناخت دقیق از ظرفیت‌های رشد هر یک از بخش‌های اقتصادی سبب می شود که سرمایه، امکانات، حمایت‌ها و سیاست‌گذاری‌های توسعه استان به درستی در بخش‌های واجد اولویت و دارای قابلیت رشد متمرکز نشود. لذا نخستین قدم در سیاست‌گذاری و خط مشی گذاری توسعه استان شناخت دقیق وعلمی اولویتهای اقتصادی استان است.

مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان ، ایجاد فضای مطلوب کسب و کار، ایجاد اشتغال، ایجاد زنجیره‌های تولید و ارزش، ارزش افزوده، بهره‌وری عوامل تولید، توسعه بخش تعاون استان، مزیت نسبی، استفاده بهینه از موقعیت جغرافیایی و اقلیمی استان و تامین امنیت پایدار را از جمله مهم‌ترین معیارهای توسعه استان در این پژوهش برشمرد. همچنین بر اساس یافته های این پژوهش بخشهای کشاورزی و صنعت به ترتیب دارای بیشترین قابلیت رشد در استان می باشند.